Iktatószám: ki/JH01-08943/2015/MLSZ IKARUS Budapest Sport Egyesület

Ügyiratszám: be/SFP-08943/2015/MLSZ Budapest

Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Bátony 1-33.

E-mail: Bajusz.EndreDr@mlsz.hu 1165

Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa)

pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport

támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint

visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján

meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3)

bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) IKARUS Budapest Sport Egyesület kérelmező (székhelye: 1165 Budapest Bátony 1-33., adószáma:

19807135-1-42, képviselője: Svantner István) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak

költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján

jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Támogatás jogcíme

Közvetlen

támogatás

összege

Közreműködői díj

összege

Ellenőrző

szervnek

fizetendő

hatósági díj

Támogatás

összesen

A program

megvalósításához

szükséges önrész

Elszámolandó

összeg

Tárgyi eszköz

beruházás, felújítás

(előfinanszírozott nem

ingatlan)

769 857 Ft 15 873 Ft 7 937 Ft 793 667 Ft 340 143 Ft 1 125 873 Ft

Tárgyi eszköz

beruházás, felújítás

(előfinanszírozott

ingatlan)

3 313 661 Ft 68 323 Ft 34 161 Ft 3 416 145 Ft 1 464 062 Ft 4 846 046 Ft

Utánpótlás-nevelés

feladatainak ellátása

8 488 198 Ft 175 014 Ft 87 507 Ft 8 750 719 Ft 972 302 Ft 9 635 514 Ft

Általános képzéssel

összefüggő feladatok

172 335 Ft 3 553 Ft 1 777 Ft 177 665 Ft 177 665 Ft 353 553 Ft

Összesen: 12 744 051 Ft 262 763 Ft 131 382 Ft 13 138 196 Ft 2 954 172 Ft 15 960 986 Ft

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek:

1 / 3

Megnevezés Kategória Jóváhagyott

támogatási összeg

Megvalósítás módja

Laptop Informatikai eszközök 143 003 Ft

Előfinanszírozott (nem

ingatlan)

Nyomtató Informatikai eszközök 35 751 Ft

Előfinanszírozott (nem

ingatlan)

Labda (5) Sporteszközök 114 402 Ft

Előfinanszírozott (nem

ingatlan)

Training Sportfelszerelések 214 505 Ft

Előfinanszírozott (nem

ingatlan)

Edzőmelegítő Sportfelszerelések 286 006 Ft

Előfinanszírozott (nem

ingatlan)

Granulátum Pályafelújítás 1 072 523 Ft Előfinanszírozott (ingatlan)

Öltöző felújítás - festés Öltözőfelújítás 913 591 Ft Előfinanszírozott (ingatlan)

Füves pálya felújátás Pályafelújítás 1 430 031 Ft Előfinanszírozott (ingatlan)

Összesen: 4 209 812 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján helye nincs. A

Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül

jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a

fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben

kérheti. Kérelmező a keresetlevelében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (1) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti,

ellenkező esetben a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése alapján a határozat

bírósági felülvizsgálatának tételes illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt illetékfeljegyzési

jog illeti meg.

A Kérelmező 32 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára. Az MLSZ-nek

egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére

jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –,

annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2015.04.30. napján - benyújtotta. A

közigazgatási hatósági eljárás 2015.05.01. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program

megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának

szakmai tartalmát– a 2015/16-os támogatási időszak tekintetében – az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elvekben foglaltak

figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint hagytam jóvá.

A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege a megyei igényeknek

megfelelő és az MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések figyelembe vételével egyedi elbírálás alapján,

szakmai véleményezés után került a rendelkező részben feltüntetett összegben elfogadásra.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő

megállapításokat teszem:

A(z) LED TV megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;

2 / 3

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési

programjának előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 107 252 Ft támogatási összeggel 793 667 Ft

összegre csökkentettem.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő

megállapításokat teszem:

A(z) Parkoló világítás megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;

A(z) Öltöző felújítás - festés megnevezésű projektelem az MLSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 913 591 Ft-ban került jóváhagyásra;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési

programjának előfinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 1 946 470 Ft támogatási összeggel 3 416 145 Ft

összegre csökkentettem.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti

arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné

vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §-ának (3a) bekezdése alapján - a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési

programjának módosítását

Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban van az MLSZ

labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával és értékelési elveivel.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő

sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 32 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési

kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről

nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak

költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.

A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a

Kormányrendeletben foglaltak, az MLSZ honlapján megtalálható, az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elveivel, valamint Elszámolási

Szabályzatban foglaltakkal összhangban kell történnie. A támogatás felhasználásáról történő elszámolást az ellenőrző szervezet, az MLSZ végzi, az

elszámolási elvek figyelembe vételével.

Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza

meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2015.12.03.

dr. Vági Márton

Főtitkár

A határozatot kapják:

1. IKARUS Budapest Sport Egyesület

2. Irattár

3 / 3__